We represent the following artists in the UK.

Shinobu HASHIMOTO

Yumiko IIHOSHI

Tomoko IWATA

Nobuyuki ISHIOKA

Kazuhiro KATASE

Nariko MATSUOKA

Shinsaku NAKAZONO

Naomichi SATO

Katsushi SHIMABUKURO

Mayumi SHIMIZU

Kayo SUZUKI

Makiko SUZUKI

Sayaka TAKENAKA

Midori UCHIDA

Mamiko WADA

Ikuyo WAKABAYASHI

Sobie WAKABAYASHI

Kumiko YADA

Kintsugi Asa

dimanche

Yuri SHIMOJO

Tetsuo TAKAHARA